اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۰
  • تحصیلات:
    • بیماریهای کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
    • مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سعید مجتهد زاده, رضا شیاری, فریبا شیروانی
کلیدواژه ها : بیماری کاوازاکی - شدت - اختلالات الکترولیتی - ESR - CRP - پلاکت
: 11247
: 37
: 0
ایندکس شده در :
بيماري كاوازاكي يك واسكوليت حاد تب دار دوران كودكي است كه در سراسر دنيا روي مي دهد و در اين بين آسيايي ها بالاترين خطر ابتلا را دارند. تقريباً 20% بيماران درمان نشده، دچار آنوريسم شريان كرونر، انفاركتوس ميوكارد و مرگ ناگهاني مي شوند. بيماري كاوازاكي علت اصلي ايجاد بيماري اكتسابي قلبي در كودكان ژاپني و آمريكايي است. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين شدت بيماري كاوازاكي در كودكان بر اساس يافته هاي آزمايشگاهي و اكوكارديوگرافيك مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، كليه بيماراني (61n=) كه از 1/10/1383 تا 1/11/1386 با تشخيص اوليه بيماري كاوازاكي در بيمارستان كودكان مفيد بستري شدند، بررسي شده و پس از حذف بيماراني كه معيارهاي خروج از مطالعه را داشتند، 50 بيمار در دو گروه شديد (24n=) و خفيف (26n=) وارد مطالعه شدند. براي كليه كودكان اكوكارديوگرافي رنگي در زمان تشخيص، 3-2 هفته و 8-6 هفته پس از شروع بيماري انجام شد. تمامي موارد اكوكارديوگرافي رنگي، فقط توسط يك نفر فوق تخصص قلب و عروق انجام شد كه از ويژگيهاي كودكان مطلع نبود. تمام بيماران تا 12 هفته پس از ترخيص پيگيري شدند. يافته ها: از 50 بيمار مورد مطالعه، 32 نفر (64 %) پسر و 18 نفر (36 %) دختر و نسبت پسر به دختر 1 : 8/1 بود. 100% بيماران تب، 82% تغييرات مخاط و لبها، 78% كونژونكتيويت دوطرفه غير چركي، 64% پوسته ريزي اندام ها، 58% راش و 40% آدنوپاتي گردني داشتند. آنوريسم عروق كرونر در 2% بيماران ديده شد. در هيچيك از كودكان مبتلا، موردي از عود بيماري كاوازاكي مشاهده نگرديد. بر اساس يافته هاي آزمايشگاهي و اكوكارديوگرافيك، بيماران به 2 گروه با بيماري كاوازاكي شديد (24n=) و خفيف (26n=) تفكيك شدند. از نظر ميانگين سني، ميانگين زمان بستري و بروز راش، بين دو گروه، اختلاف آماري معني داري مشاهده شد. از نظر پتاسيم كمتر از 4/3 ميلي اكي والان در ليتر، بين دو گروه، اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. از نظر سديم كمتر از 135 ميلي اكي والان در ليتر، بين دو گروه، اختلاف آماري معني داري مشاهده شد (01/0p=) . از نظر شمارش پلاكتها، سرعت سديمانتاسيون اريتروسيتها و موارد CRP ≥ +++ ؛ بين دو گروه، اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. از نظر بروز نارسايي دريچه ميترال و نيز دريافت 2 نوبت IVIG، بين دو گروه، اختلاف آماري معني داري مشاهده شد (به ترتيب 02/0p= و 008/0p=) . بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه ما نشان داديم كه با زودتر انجام دادن اكوكارديوگرافي داپلر رنگي و اندازهگيري CRP، ESR و سديم ميتوان فرم شديد بيماري كاوازاكي را سريعتر و آسان تر تشخيص داد.
کلید واژه ها